Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Oznaczenie Sprzedającego

 1. Regulamin sklepu internetowego „SMMASH” określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług i sprzedaży Towarów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy sprzedażowej B2B pod domeną internetową www.b2b.smmash.eu oraz sklepu internetowego prowadzonego pod domeną internetową www.smmash.eu należącej do „SPORT INCREASE spółka z o graniczoną odpowiedzialnością S&P spółka jawna. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. pod nr 82, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 0000796477, NIP: 7252291621, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00, za pośrednictwem:
 • poczty elektronicznej pod adresem: [email protected],
 • telefonu pod numerem: +48 42 288 10 81.

 

§ 2.

Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca, który zakłada konto w Sklepie w celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą prawną, fizyczną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin - niniejszy Regulamin.
 5. Sklep – platforma sprzedażowa B2B w domenie internetowej b2b.smmash.eu oraz sklep prowadzony w domenie internetowej domenie www.smmash.eu, za pośrednictwem których Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów.
 6. Sprzedający - „SPORT INCRASE” sp. z o.o. sp.k.
 7. Sprzedaż detaliczna – sprzedaż do 10 sztuk Towaru oraz sprzedaż realizowana na rzecz Konsumentów.
 8. Sprzedaż hurtowa – sprzedaż Towaru realizowana na rzecz Kupujących zarejestrowanych, jako hurtownicy.
 9. Towary – Towary oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz Towary wytworzone na indywidualne zamówienie Kupującego.
 10. Umowa - umowa sprzedaży Towarów zawierana przez Kupującego ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu. 
 11. Usługa – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.

 

§ 3.

Postanowienia wstępne

 1. Sprzedający świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze. zm.).
 2. Dostęp do Sklepu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie i jest wolny dla wszystkich Kupujących posiadających połączenie z siecią Internet.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Sprzedający udostępnia Regulamin nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Kupujący rejestrując konto w Sklepie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem a także, że akceptuje wszystkie jego postanowienia. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

§ 4.

Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, konieczne jest:

 1. dysponowanie urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,
 2. dysponowanie przeglądarką internetową oraz oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie ze stron internetowych,
 3. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 

Rozdział II

Zakres i warunki świadczenia usług

 

§ 5.

Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na:

 1. dostępie on-line do Sklepu, umożliwieniu Kupującym składania zamówień i zawierania umów sprzedaży ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu,
 2. wysyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówionych biuletynów oraz informacji o ofercie Sklepu,
 3. umożliwieniu Kupującemu pobierania ze strony Sklepu karty Towarów, katalogów, kart technicznych i innych treści udostępnionych przez Sprzedającego.

 

§ 6.
Zawarcie umowy o świadczenie usług

 1. Świadczenie Usług przez Sprzedającego odbywa się nieodpłatnie.
 2. Świadczenie Usług następuje po zarejestrowaniu przez Kupującego konta w Sklepie. Do rejestracji konta wymagane jest:
 1. podanie przez Kupującego danych tj. nazwy użytkownika, adresu poczty elektronicznej, hasła,
 2. zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja,
 1. Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 

§ 7.
Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Kupujący uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w każdym terminie. Wypowiedzenie umowy oznacza likwidację konta w Sklepie.
 3. Sprzedający uprawniony jest do wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług oraz do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Kupującego z zachowaniem dwu tygodniowego terminu wypowiedzenia, w przypadku gdy Kupujący korzysta z Usług
  w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 4. Wypowiedzenie dokonywane jest poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu przesłanego drogą elektroniczną lub pocztową na adres adresata.
 5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Sprzedający zobowiązany jest usunąć konto Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni roboczych od dnia doręczenia wypowiedzenia.
 6. Sprzedający może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług i usunąć konto Kupującego, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Sprzedającego i usunięciu konta ze Sklepu wskutek naruszenia przez Kupującego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

  

Rozdział III
Zasady i warunki zawierania umów sprzedaży

 

§ 8.
Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sprzedający oferuje do sprzedaży Towary aktualnie pozostające w jego ofercie handlowej oraz wytworzone na indywidualne zamówienie Kupującego za pośrednictwem Sklepu. Oferta handlowa Sprzedającego zawiera opis istotnych cech Towaru oraz ich cenę w kwocie netto i brutto. Dla konsumentów wiążąca jest cena brutto.
 2. Umieszczenie Towaru w Sklepie stanowi zaproszenie do złożenia przez Kupującego oferty (zamówienia) w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku.
 4. Złożenie zamówienia wymaga od Kupującego w szczególności określenia Towaru, jego ilości, sposobu płatności i dostawy oraz danych niezbędnych do realizacji zamówienia tj. imienia i nazwiska Kupującego, adresu, numeru telefonu do kontaktu. W przypadku Kupujących będących przedsiębiorcami, również podania numeru NIP i nazwy firmy.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego, bądź przystąpienia przez Sprzedającego do jego realizacji. Sprzedający niezwłocznie informuję Kupującego o przyjęcie zamówienia, przesyłając mu w tym celu wiadomość za pośrednictwem systemu sprzedaży B2B lub pocztą elektroniczną.
 6. W przypadku podania w zamówieniu, przez Kupującego, nieprawidłowych lub błędnych danych Sprzedający podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedający uprawniony jest do anulowania zamówienie. Sprzedający zobowiązany jest w miarę możliwości poinformować o tym Kupującego.

 

§ 9.

Sposób zapłaty

 1. Cena Towarów ustalana jest w oparciu o ceny wskazane przy złożeniu zamówienia przez Kupującego. Cena sprzedaży zawiera podatek VAT. Cena końcowa wskazana przy zamówieniu zawiera cenę zamawianego Towaru oraz koszt jego dostawy. Koszt dostawy jest różny w zależności od sposobu dostawy wybranego przez kupującego.
 2. Kupujący może wybrać jeden z przewidzianych przez Sprzedającego sposobów płatności,
  w tym płatność przelewem za „przedpłatą” lub płatność „za pobraniem” na opisanych poniżej warunkach.
 3. W przypadku sprzedaży za „przedpłatą” Kupujący niezwłocznie po złożeniu zamówienia dokonuje płatności za zakupiony Towar przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego.
 4. W przypadku braku zapłaty ceny w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedający anuluje złożone zamówienie i zawiadamia o tym Kupującego.
 5. Kupujący może skorzystać z płatności „za pobraniem”, w przypadku, gdy miejsce siedziby Kupującego i dostawy znajduje się na terytorium:
 1. Polski i nie przekracza kwoty:
 • 1.000 zł dla sprzedaży detalicznej,
 • 2.5000 zł dla sprzedaży hurtowej.
 1. Niemiec i nie przekracza kwoty:
 • 200 EUR dla sprzedaży detalicznej,
 • 500 EURdla sprzedaży hurtowej.
  1. W przypadku wyboru płatności „za pobraniem” Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, przy jego odbiorze. Zapłata następuje do rąk doręczyciela.

 

§ 10.
Dostawa

 1. Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru sposobu dostawy Towaru spośród sposobów określonych przez Sprzedającego (przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem, odbiór osobisty).
 2. Koszt dostawy zależy od sposobu dostawy, wagi przesyłki i sposobu zapłaty ceny za Towar. Koszt ten podawany jest Kupującemu przy złożeniu zamówienia. Koszt dostawy Towaru ponosi Kupujący.
 3. Termin realizacji zamówienia wynosi:
 •  14 dni dla Towarów produkowanych na indywidualne zamówienie Kupującego oraz dla Towarów sprzedawanych hurtowo,
 • 5 dni roboczych dla Towarów sprzedawanych detalicznie.
 1. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera lub listonosza w celu potwierdzenia, czy zawartość odpowiada zamówieniu oraz czy nie nastąpiły uszkodzenia podczas transportu. W przypadku uszkodzenia przesyłki Kupujący zobowiązany jest zgłosić je podmiotowi dokonującemu doręczenia oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym.
 2. W przypadku sprzedaży międzynarodowej realizowanej na rzecz Przedsiębiorców, miejscem wykonania umowy jest miejsce dostawy zamówionych Towarów do siedziby pierwszego przewoźnika dokonującego dostawy, bądź też miejsce, w którym zamówione Towary zostały pozostawione do dyspozycji pierwszego przewoźnika celem dostawy.
 3. Sprzedający doręcza faktury VAT drogą elektroniczną Kupującym, którzy wyrazili zgodę na tego rodzaju doręczenie. W pozostałych przypadkach Sprzedający doręcza Kupującemu faktury VAT wraz z zamówionym Towarem.

 

Rozdział IV

Odpowiedzialność Sprzedającego względem Przedsiębiorców


§ 11.

Gwarancja jakości

 1. Wszystkie Towary oferowane za pośrednictwem Sklepu są nowe, wolne od wad fizycznych
  i prawnych.
 2. Sprzedający na wszystkie oferowane Towary udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości. Udzielenie gwarancji wyłącza stosowanie przepisów o rękojmi za wady sprzedawanych Towarów.
 3. Dla zachowania gwarancji wymagane jest zgłoszenie reklamacji na piśmie w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady zakupionego Towaru oraz dostarczenie wadliwego Towaru wraz z dowodem jego zakupu do siedziby Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać nazwę Przedsiębiorcy, dane kontaktowe oraz opis wykrytej wady. Przedsiębiorca traci uprawnienia z gwarancji w przypadku nie spełnienia tych warunków.
 4. Zgłoszenie reklamacyjna rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
  W przypadku potwierdzenia wykrytych wad, Sprzedający w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się wymienić Towar wadliwy na Towar wolny od wad. Wymiana Towaru następuje w terminie do rozpatrzenia reklamacji.
 5. Koszty pakowania i przesyłki Towarów podlegających reklamacji ponosi Przedsiębiorca.

 

§ 12.

Odpowiedzialność za Towary

wytworzone na indywidualne zamówienie

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. wady Towarów niefabrykowanych, wytworzonych na indywidualne zamówienie Przedsiębiorcy, jeżeli wady te powstały na skutek wykonania Towarów na podstawie materiałów przekazanych przez Przedsiębiorcę, zgodnie z jego wskazówkami i wytycznymi,
 2. naruszenie praw autorskich, bądź innych praw osób trzecich, jeżeli nastąpiło
  w związku z wykorzystaniem znaków towarowych, logotypów i grafik przekazanych przez Przedsiębiorcę, w związku z realizacją na jego rzecz indywidualnego zamówienia.
 1. Przedsiębiorca przekazując Sprzedawcy znaki towarowe, logotypy i grafiki w celu realizacji indywidualnego zamówienia oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem pełni majątkowych, zależnych i osobistych praw autorskich do przekazanych materiałów lub uzyskał pisemną zgodę właściciela na ich wykorzystanie przez Sprzedającego w ramach realizowanego zamówienia.
 2. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność i jest zobowiązany zwolnić Sprzedającego
  z odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią
  z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw autorskich do materiałów przekazanych przez Przedsiębiorcę. W przypadku, gdy zwolnienie Sprzedawcy z odpowiedzialności za dokonane naruszenie okaże się z jakichkolwiek względów niemożliwe lub nieskuteczne, Przedsiębiorca zobowiązany się pokryć wszelkie koszty i straty poniesione przez Sprzedającego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami. W szczególności w przypadku zaniechania swoich obowiązków względem Sprzedającego, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy.

 

Rozdział V

Odpowiedzialność Sprzedającego względem Konsumentów

 
§ 13.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcom, w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i zawodową.
 3. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru zgodnie z art. 7 ust. 1 powołanej Ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Sprzedający udostępnia treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy nieodpłatnie. 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres Sprzedającego. Towar, co do którego Kupujący odstępuje od umowy Kupujący zobowiązany jest wysłać na adres Sprzedającego, o którym mowa powyżej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przesyłkę należy opatrzyć napisem „Zwrot”.
 5. Bezpośrednie koszty doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  i zwrotu Towaru ponosi Kupujący.
 6. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty doręczenia rzeczy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, w stosunku do Towarów niefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 14.

Niezgodność towaru z umową

 1. Sprzedający ponosi względem Konsumentów odpowiedzialność z tytułu niezgodności Towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1176 ze. zm.).
 2. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Konsument w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Towarów niefabrykowanych, wytworzonych na indywidualne zamówienie Konsumenta, jeżeli wady te powstały na skutek wykonania Towarów na podstawie materiałów przekazanych przez Konsumenta, zgodnie z jego wskazówkami i wytycznymi.
 4. Konsument przekazując Sprzedawcy znaki towarowe, logotypy i grafiki w celu realizacji indywidualnego zamówienia oświadcza, że jest właścicielem pełni majątkowych, zależnych i osobistych praw autorskich do przekazanych materiałów lub uzyskał pisemną zgodę właściciela na ich wykorzystanie przez Sprzedającego w ramach realizowanego zamówienia.
 5. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru lub dokonania naprawy.
 6. W razie niezgodności Towaru z umową Konsument winien zawiadomić Sprzedającego
  o stwierdzonej niezgodności w terminie 2 miesięcy od dnia jej wykrycia. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Konsument zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać czy żąda jego naprawy czy wymiany na nowy.
 7. Towar niezgodny z umową Konsument powinien wysłać na adres Sprzedającego. Towar powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone z Towarem elementy dodatkowe.
 8. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnieniu żądania Sprzedający informuje Konsumenta
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 1. Jeżeli do Towaru dołączona jest gwarancja producenta, Konsument może kierować swoje roszczenia zgodnie z treścią udzielonej gwarancji.

 

Rozdział VI

Ochrona danych osobowych

§ 15.
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze. zm.) – zwanej dalej Ustawą.
 2. Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego podanych
  w formularzu rejestracyjnym oraz zamówieniu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 Ustawy, w celu wykonania umowy sprzedaży, związanej z marketingiem bezpośrednim własnych Towarów i usług Sprzedającego oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Kupujący może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przesyłanych przez Sprzedającego w każdej chwili. W celu rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych należy przesłać na adres elektroniczny Sprzedającego oświadczenie o rezygnacji.
 5. Podanie danych osobowych niezbędnych do korzystanie ze Sklepu i składania zamówień jest w pełni dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego
  z Usług, w szczególności:
 1. oznaczenia identyfikujące Kupującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący,
 3. informacje o zakupie przez Kupującego Towarów i usług.
 1. Kupujący ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 2. Sprzedający na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzać przetwarzanie danych osobowych Kupującego innym podmiotom.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

 

§ 16.

Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści udostępnianie na stronie Sklepu tj. zdjęcia, logotypy, opisy Towarów stanowią przedmiot prawa autorskiego przysługującego Sprzedającemu, bądź współpracujących z nim podmiotów i są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631). 
 2. Kopiowanie, powielanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w części powołanych powyżej treści bez pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

 

§ 17.

Jurysdykcja krajowa i prawo właściwe

 1. W stosunkach Sprzedającego z Przedsiębiorcami:
 1. prawem właściwym dla wszelkich roszczeń i sporów związanych z działalnością Sklepu,  umów sprzedaży zawartych przez Sprzedającego i realizacją zamówień jest prawo polskie;
 2. wszelkie spory mogące powstać w związku z działalnością Sklepu, umowami sprzedaży zawartymi przez Sprzedającego i realizacją zamówień podlegają jurysdykcję krajowej sądów powszechnych w Polsce. Właściwym do rozpoznania sporów jest sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 1. W stosunkach Sprzedającego z Konsumentami właściwość sądu ustalana jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 18.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Sklepu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie jednego tygodnia od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 3. Do umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
 4. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 listopada 2014 r.

 

Copyright © SMMASH, All rights reserved.